≡ Meniu

Despre importanța numerarului (banii fizici)

Daniel Udrescu: Eliminarea leului cu însemn monetar/Introducerea leului digital

Motto de la CJUE:  „Bancnotele şi monedele sunt singurele care au statutul de mijloc legal de plată”

Leul este moneda naţională sub formă de ÎNSEMNE MONETARE bancnote şi monede. Prin Legea 312/2004, este prevăzută moneda naţională LEUL.

LEU DIGITAL este o înregistrare electronică de plată, ce trebuie să aibă acoperire în bancnote şi monede, o intrare contabilă în nişte registre, fără ÎNSEMNE MONETARE.

Forma finală a proiectului de măsuri fiscale depus de Ministerul Finaţelor Publice a modificat şi Legea 70/2015 care reglementează tranzacţiile cu numerar.  Vă supun atenţiei modificările fiscale ale proiectului de lege respectiv Art. LXXI, după cum urmează:

 • se reduc plafoanele de plăți;
 • se reglementează posibilitatea sancționării persoanei fizice pentru depășirea plafonului de plăţi;
 • se instituie un plafon de casă la nivelul unei casierii, respectiv 50.000 lei pentru fiecare casierie în parte; 
 • se majorează sancțiunea contravențională, la 25% din suma care depășește plafonul stabilit.

Plafoanele la tranzacţii sunt:

 1. încasări de la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei de la o persoană;
 2. încasări efectuate de către magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate și funcționează în baza legislației în vigoare, de la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în limita unui plafon zilnic de 2.000 lei de la o persoană;
 3. plăți către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 2.000 lei/zi;
 4. plăți către magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate și funcționează în baza legislației în vigoare, în limita unui plafon zilnic total de 2.000 lei;
 5. plăți din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare.

Conceptual, în opinia mea, orice limitare de circulaţie şi schimb a averii mele personale deţinută în bancnote şi monedă este neconstituţională, cu încălcarea Legii 312/2004.  Atât Legea 70/2015 cât şi modificările ei de azi le consider încălcări ale drepturilor constituţionale.

În Legea 312/2004 există doar Leul din bancnote şi monede, care trebuie acceptate la valoarea nominală pentru plata TUTUROR obligaţiilor publice şi private.  Mijloacele electronice gen LEU DIGITAL/LEU ELECTRONIC, nerecunoscute decât ca înregistrări electronice de plată, trebuie să aibă acoperire în bancnote şi monedă, deci sunt doar nişte intrări contabile în nişte registre şi nu ÎNSEMNE MONETARE.

Între Legea 312/2004 şi Legea 70/2015 au apărut nişte limitări asupra averii personale compusă din banncnote şi monede, care NECONSTITUŢIONAL sunt obligate a fi schimbate cu ceva ce nu există fizic, moneda digitală.  Leul digital sau electronic este o înregistrare electronică contabilă de plată care se foloseşte cu OUG 193/2002.  Dar în mod normal, înregistrarea de plată digitală trebuie să aibă acoperire în bancnote şi monede la furnizor/banca furnizorului, într-o rezervă pe care o solicită BNR, pentru că în lei, BNR emitentul de bancnote şi monede, emise şi neretrase din circulaţie de către Banca Naţională a României reprezintă însemne monetare care trebuie acceptate la valoarea nominală pentru plata TUTUROR obligaţiilor publice şi private.  Ori pentru leul digital valoarea nominală este redusă de comisioane, deci este un instrument NELEGAL, pentru că  nu îndeplineşte condiţia pentru plata la valoare nominală a obligaţiilor.

Pentru o înţelegere a conceptului de folosire de bancnote şi monedă, precizez o decizie preliminară CJUE în acest sens.  Cauzele CJUE C-422/19 şi C-423/19, cu privire la obligația entităților publice de a accepta bancnote. În special, competența acordată de articolul 128 alineatul (1) TFUE pentru BCE și băncile centrale naționale de a emite bancnote exprimate în euro nu ar fi limitată sau modificată prin această obligație. 

„În conformitate cu articolul 128 alineatul (1) din Tratatul [FUE], Consiliul guvernatorilor este singurul împuternicit să autorizeze emisiunea de bancnote în euro în cadrul Uniunii. [Banca Centrală Europeană (BCE)] și băncile centrale naționale pot emite asemenea bancnote. Bancnotele emise de BCE și de băncile centrale naționale sunt singurele care au statutul de mijloc legal de plată în cadrul Uniunii.”

Prin Legea 312/2004, este prevăzută moneda naţională:

 • ARTICOLUL 12 Dreptul exclusiv de emisiune. Banca Naţională a României este unica instituţie autorizată să emită însemne monetare, sub formă de bancnote şi monede, ca mijloace legale de plată pe teritoriul României. 
 • ARTICOLUL 13 Unitatea monetară.  Moneda naţională este leul, iar subdiviziunea acestuia, banul. 
 • ARTICOLUL 16 Mijloace legale de plată.  Bancnotele şi monedele emise şi neretrase din circulaţie de către Banca Naţională a României reprezintă însemne monetare care trebuie acceptate la valoarea nominală pentru plata tuturor obligaţiilor publice şi private. 

Recomandarea 2010/191/UE a Comisiei din 22 martie 2010 privind domeniul de aplicare și efectele statutului de mijloc legal de plată al bancnotelor și monedelor euro (JO 2010, L 83, p. 70) prevede la Punctele 1-4:

„1.      Definiția comună a conceptului de mijloc legal de plată

În cazul în care există o obligație de plată, caracteristica bancnotelor și a monedelor euro de mijloc legal de plată trebuie să implice:

(a)      Obligația de a accepta:

Creditorul unei obligații de plată nu poate refuza bancnotele și monedele în euro decât în cazul în care părțile au convenit asupra utilizării altor mijloace de plată.  Prin restricţionarea ca valoare a bancnotelor şi monedelor se încalcă această prevedere.

(b)      Acceptare la valoarea nominală totală:

Valoarea monetară a bancnotelor și monedelor în euro este egală cu valoarea indicată pe bancnote și monede.

(c)      Capacitatea de a stinge obligația de plată:

Un debitor poate să stingă o obligație de plată oferind creditorului bancnote și monede euro. Prin perceperea de comisioane la tranzacţii, utilizarea mijloacelor de plată electronice încălcă dreptul fundamental, valarea nominală fiind redusă după trecerea prin bancă.

 1.     Acceptarea plăților în bancnote și monede euro în cadrul tranzacțiilor cu amănuntul

Acceptarea bancnotelor și monedelor euro în cadrul tranzacțiilor cu amănuntul trebuie să fie regula. Prin urmare, un refuz poate fi acceptat doar în cazul în care se bazează pe motive legate de «principiul bunei‑credințe» (de exemplu, dacă un comerciant nu are numerar disponibil pentru a da restul). Prin restricţionarea ca valoare a bancnotelor şi monedelor se încalcă această prevedere.

 1.     Acceptarea bancnotelor de mare valoare în tranzacțiile cu amănuntul

Bancnotele de valoare mare trebuie acceptate ca mijloc de plată în cadrul tranzacțiilor cu amănuntul. Prin urmare, un refuz poate fi acceptat doar în cazul în care se bazează pe motive legate de «principiul bunei‑credințe» (de exemplu, valoarea nominală a bancnotei este disproporționată comparativ cu suma datorată creditorului). Prin restricţionarea ca valoare a bancnotelor şi monedelor se încalcă această prevedere.

 1.     Absența costurilor suplimentare pentru utilizarea bancnotelor și monedelor euro

Nu trebuie să existe costuri suplimentare la plata cu bancnote și monede euro.” (prin folosirea cardurilor sau băncii se incalcă această prevedere pentru că se percep comisioane la tranzacţii, utilizarea mijloacelor de plată electronice încălcând prin comisioane de tranzacţie dreptul fundamental).

Curtea (Marea Cameră) declară:

1)      Articolul 2 alineatul (1) TFUE coroborat cu articolul 3 alineatul (1) litera (c), articolul 128 alineatul (1) și articolul 133 TFUE, precum și cu articolul 16 primul paragraf a treia teză din Protocolul (nr. 4) privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene trebuie interpretat în sensul că, independent de orice exercitare de către Uniunea Europeană a competenței sale exclusive în domeniul politicii monetare pentru statele membre a căror monedă este euro, se opune ca un stat membru să adopte o dispoziție care, având în vedere obiectivul și conținutul său, stabilește regimul juridic al statutului de mijloc legal de plată al bancnotelor exprimate în euro. În schimb, acesta nu se opune ca un stat membru să adopte, în exercitarea unei competențe care îi este proprie, precum organizarea administrației publice, o dispoziție care constrânge administrația respectivă să accepte plata în numerar a obligațiilor pecuniare pe care le impune.

2)      Articolul 128 alineatul (1) a treia teză TFUE, articolul 16 primul paragraf a treia teză din Protocolul (nr. 4) privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, precum și articolul 10 a doua teză din Regulamentul (CE) nr. 974/98 al Consiliului din 3 mai 1998 privind introducerea euro trebuie interpretate în sensul că nu se opun unei reglementări naționale care exclude posibilitatea stingerii unei obligații de plată impuse prin prerogative publice prin intermediul bancnotelor exprimate în euro, cu condiția, în primul rând, ca această reglementare să nu aibă ca obiect sau ca efect stabilirea regimului juridic al statutului de mijloc legal de plată al acestor bancnote, în al doilea rând, ca ea să nu conducă, de drept sau de fapt, la o înlăturare a bancnotelor respective, în special prin repunerea în discuție a posibilității, ca regulă generală, de a stinge o obligație de plată prin intermediul unui astfel de numerar, în al treilea rând, ca ea să fi fost adoptată luând în considerare motive de interes public, în al patrulea rând, ca limitarea privind plata în numerar pe care o implică această reglementare să fie aptă să realizeze obiectivul de interes public urmărit și, în al cincilea rând, ca ea să nu depășească limitele a ceea ce este necesar în vederea realizării acestuia, în sensul că trebuie să fie disponibile alte mijloace legale pentru stingerea obligației de plată.

Dacă leul este moneda naţională şi denominaţia lui în bancnote este legală, de ce o altă lege îmi restricţionează însemnele monetare pe care să le plătesc în numerar?  Leul digital nu este monedă naţională, ci doar o înregistrare contabilă într-un registru, pentru care este necesară o rezervă în ÎNSEMNE MONETARE bancnote şi monede.

Mai mult, prin Legea 210/2019, având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) şi (3), art. 16, 24, 28, 30, ale art. 34 alin. (1), ale art. 42, 47, 57, art. 69 alin. (1) şi (3) şi ale art. 71 din Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică Banca Națională a României acordă autorizație unei persoane juridice române pentru emiterea de monedă electronică PENTRU CARE TREBUIE SĂ AIBĂ FONDURI PROPRII DE GARANTARE ÎN BANCNOTE ŞI MONEDE.

În concluzie

LEU DIGITAL este o înregistrare electronică de plată, ce trebuie să aibă acoperire în bancnote şi monede, o intrare contabilă în nişte registre, fără ÎNSEMNE MONETARE. Bancnotele şi monedele sunt singurele care au statutul de mijloc legal de plată –SPUNE CJUE.

Limitarea uzului de numerar este o restrângere a dreptului de a dispune asupra numerarului (care este o limitare a unui atribut al dreptului de proprietate asupra acestuia). În Constituţia României, dreptul de proprietate (cu toate atributele sale: posesie, folosinţă şi dispoziţie) este garantat prin art. 44. Evident, exercițiul acestui drept nu se poate face decât în temeiul legii, însă legea care disciplinează exerciţiul dreptului de proprietate trebuie să fie constituţională. Atâta vreme cât prin lege se aduce o limitare a dreptului, limitarea trebuie să respecte cerinţele constituţionale cu privire la limitarea unor drepturi şi libertăţi (în concret, sunt relevante disp. art. 53 şi art. 56).  Şi totuşi trebuie să adaug şi ARTICOLUL 45 – Accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera iniţiativă şi exercitarea acestora în condiţiile legii sunt garantate.  Prin constrângerea folosirii monedei digitale şi restricţionarea bancnotelor nu mai sunt LIBER să cumpăr şi să vând.

 

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment